Seniors Online logo

Dinka

Information for Senior Victorians in Dinka

Victorian Seniors Card

Ëkeënnë e Seniors Card (kän de Kɔdït), ku ka nɔŋ käjuëc ye yök në yen ku kä ye cuɔt nhïïm piny në yen.

Yicthiɛ̈ k de Seniors Card (Kan de Kɔcdït) ee ke weei bïk dhiac ëke ye luui në ajuiɛ̈ r de baai yic, ago kë ya laau bïk lɔ biyic ci mɛn kɔɔr kek ye.

Ago Seniors Card (Kan de kɔcdït )yök paan de Victoria ke yïn bë dhil naŋ run kee 60 ke dït, yïn lëu ba ye känë kɔɔr të cïn döŋ në pɛ̈ɛ̈i diɛ̈ɛ̈k.

Yïn bë dhil ya raan ciɛ̈ ŋ athɛɛr në Ɣothralia paan de Victoria.

Anɔŋ kɛɛt wääc ke rou

  • Na ye luui në thɛɛ lik kën 35 dööt në wik yic ke yïn lääu ba ya thiɔ̈ɔ̈ŋ në Seniors Card ( Kan de kɔcdït).
  • Na ye luuï në thɛɛ kee 35 lɔtueŋ në wik yic ke yïn lääu ba ya thiɔ̈ ɔ̈ ŋ në Seniors Business Discount card (ye Kan de kɔcdït de tɛ̈ ɛ̈ u de käŋ nhïïm piny).

Ago thiɔ̈ ɔ̈ ŋ aliiric, yïn bï ya kɔɔr ba naŋ Medicare Card bï ya tɔ̈ kennë yïn.

Ee digiik ke dhiëc ku Seniors Card (Kan de Kɔcdït ) alääu ba yök.

Waragɛɛk ye ke thiɔ̈ ɔ̈ ŋ aatɔ̈ në ɣön ke kuɛ̈ n yiic në baai alɔŋduɔ̈ n, ku ka lëu bïk yïn ya kuɔny.

Kɔc muk Kan de kɔcdït ku kɔc muk Kan de tɛ̈ ɛ̈ u de käŋ nhïïm piiny aaye käŋ ɣɔɔc në ciin tɔ̈ piny.

Ënɔŋ Kɔc muŋ Seniors Card (Kan de Kɔcdït )- aaye laau bik Seniors myki card dac yök ku ye kë cäth në ciin koor.

Kä yeke yök ekë:

  • Tɛ̈ ɛ̈ uë nhom piny de tajiir juëc döt cin biänabuur agut cï matɛɛm.
  • Ɣän juëc tɔ̈ nhïïm piiny ye ke nhiaar cït man de Tëdë Läi në Melbourne.
  • Ciin de Ɣän ke daai yenë ke lɔthïn.
  • Ciin tɔ̈ piiny në ɣän ke daai.

Kɔɔr “Seniors Card discounts ( luɔ̈ ɔ̈ r de Kan de Kɔcdït de Etɛ̈ ɛ̈ n’ Cïndë ‘ ka thiɛ̈ c Seniors Card discounts (Kan de Kɔcdït) të cïn lɔbiyic.

Lɔ në ajuiɛɛr de online yic ago Seniors Card (Kan de Kɔcdït) yök në ye kölë.

Yan ë Kɔc Ŋuɛ̈ɛ̈n ke Victoria

Yan ë ruɔ̈n thok ëbɛ̈n de kɔc ŋuɛ̈ɛ̈n ke Victoria, kë yeen Yan ë
Kɔc Ŋuɛ̈ɛ̈n ke Victoria ee lɔtueŋ në Bilthi yic në ruɔ̈n thok ëbɛ̈n.

Yeen Yan ë Kɔc Ŋuɛ̈ɛ̈n ke Victoria anɔŋic alïpa bɛc ku loilooi tɔ̈
ther-piiny alɔŋde Victoria, ye muk në akutnhïïm kaa 79 kedhiɛ ku
amatnhïïm kɔ̈k kaa 450.

Mat ë rɔt në polë miɛtë piɔ̈u yic në Bilthi yic

Kuat akutnhom thi ëbɛ̈n acak ajuiɛɛr lɔcök agonë yan ë kɔc lui
ku kɔc dït ya looi.

Jöt ë jäŋ /juɔ̈ɔ̈r abac tënnë kɔc
Ŋuɛ̈ɛ̈n ke Victoria muk Kɛt (cards
1/10/2023 – 8/10/2023)

Yök wël juëc

  • Nem Kɔc Ŋuɛ̈ ɛ̈ n Ɣɔnlany në këde ajuɛɛr ë Yai wäläya yic ëbɛ̈n në Bilthi yic www.seniorsonline.vic.gov.au/festivalExternal Link
  • Yuɔ̈ pë akutnhomdun thiök në këde ajuiɛɛr thii ken thiök kennë yïn piɔmdun.
  • Yuɔ̈ pë akut ë luɔi dë dhabun ke Seniors Card 1300 797 210 yic në kaam de thä 9.00 Miäkduur – agut cï thä 2.00 Thëëi në kööl ke wik yiic.
  • Në kuɔny në thook kɔ̈ k peei yiic yuɔ̈ pë/cɔl 131 450 ku thiëc keek bïk akut ë luɔi dë dhabun ke Seniors Card cɔɔl në 1300 797 210 yic në kaam ë thä 9.00 Miäkduur - agut cï thä 2.00 Thëëi në kööl ke wik yiic.

Reviewed 14 August 2023